efin ได้ทำการ อัปเดตเวอร์ชันเป็น efin StockPickUp Version 5.9.2 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้งาน Windows 7 ทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานโปรแกรมได้

 • efin StockPickUp จะมี Version 5.9.2 มีการเพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ๆดังนี้

  ท่านสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการใช้บริการทั้งหมดตามลำดับ ดังนี้

  - Fund Ranking : จัดลำดับกองทุน
  - Price Fund Normal, Price Fund Advance : แสดงราคากองทุน
  - Graph กองทุน
  - Standard Template : เพิ่ม @Fund มาใน Standard Templateด้านระบบ
  - Standard Template : เพิ่ม @Fund มาใน Standard Templateด้านระบบ
  - อัปเดตด้านความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งาน
  - อัปเดตความถูกต้องของข้อมูล (SET Change)
  - อัปเดตความถูกต้องของงบการเงิน (SET Change)

  สาเหตุที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้งาน Windows 7 ทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานโปรแกรมได้

  - Microsoft ได้หยุดอัปเดต Windows 7 แล้วทำให้ไม่รองรับการใช้งานโปรแกรมที่อัปเดตใหม่
  - Windows 7 ไม่ได้ถูกอัปเดตให้รองรับระบบความปลอดภัยใหม่ๆ
  - .Net framework ของ Windows 7 เป็น Version ที่ล้าสมัย
  - Windows 7 มีหลากหลาย Version หลาย Service Pack ไม่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับ Window 10 ในปัจจุบัน อาจมีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมอัปเดตใหม่ๆได้

  วิธีแก้ไขเบื้องต้น มีดังนี้

  1. ตรวจสอบ TLS ใน Internet Option บนเครื่องของท่าน ว่ามีการ อยู่หรือไม่ (วิธีตรวจสอบตามรูป)
  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องมีการใช้งาน .NET Framework 4.5 ขึ้นไป
  - สามารถติดตั้งได้ที่ http://www.efinancethai.com/smartportal/download.asp
  (ท่านที่ใช้ .NET Framework 4.5 ขึ้นไปอยู่แล้ว เมื่อมีการกดติดตั้งจะไม่สามารถติดตั้งได้)

  1. ดำเนินการดังนี้ ติดตั้ง .NET Framework 4.5 ขึ้นไป
  สามารถ Download เพื่อติดตั้ง ได้ที่ http://www.efinancethai.com/smartportal/download.asp
  (ท่านที่ใช้ .NET Framework 4.5 ขึ้นไปอยู่แล้ว เมื่อมีการกดติดตั้งจะไม่สามารถติดตั้งได้)

  2. ตรวจสอบ TLS ใน Internet Option บนเครื่องของท่าน ว่ามีการ อยู่หรือไม่ (วิธีตรวจสอบตามรูป)

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-659-8222UTRADE Newsletter

Contact Us About Us Career

 • 130-132 Sindhorn Tower I at 2nd and 3rd floor Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
 • 8.30 am to 5.30 pm ( Monday to Friday excluding public holidays )
 •  +66 2659 8000 (CALL CENTER)
          +66 2659 8222 (Online Service)
 • utrade@uobkayhian.co.th