• days
  • Hours
  • Minutes
  • Seconds

แจ้งเตือน การอัพเดทข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซด์

(กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเบอร์ใหม่ ไม่จำเป็นต้องอัพเดท ท่านสามารถใช้งานได้ตามปกติ)

สะดวก..ง่าย..รวดเร็ว

เนื่องด้วย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทางกลต.แจ้งขอความร่วมมือให้บริษัทหลักทรัพย์เข้าร่วมโครงการ NDID (NATIONAL DIGITAL ID)
การยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

ทางบริษัทฯ จึงเรียนขอให้ผู้ใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ออนไลน์ ทำการอัพเดทข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านก่อนวันดังกล่าว เพื่อให้ท่านสามารถ LOGIN เข้าใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อช่วงเวลาในการส่งคำสั่งซื้อขาย

โดยใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เมื่อท่าน LOGIN เข้าสู่ระบบของทางบริษัทฯ ท่านจะได้รับ SMS เพื่อยืนยันตัวตนผ่านรหัส OTP ก่อนเข้าใช้งานครั้งแรก หากท่านไม่ได้อัพเดทเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานล่าสุด ระบบจะไม่สามารถแจ้งให้ท่านทราบได้

โการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ เพียงเข้าใช้งานผ่านทาง WWW.UTRADE.CO.TH ทำการ ล็อกอิน (LOGIN) เข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกเมนู ตั้งค่าบัญชี กดเลือกหัวข้อ เปลี่ยนแปลงข้อมูล

กรอกข้อมูลที่ต้องการอัพเดทใหม่ของท่าน ตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้
• ที่อยู่ที่ติดต่อ
• อีเมล
• เบอร์โทรศัพท์

กรอกรหัสที่ใช้ส่งคำสั่งซื้อขาย (PIN NO.) ประกอบด้วย ตัวเลข 6 หลัก กดปุ่ม SEND เพื่อยืนยันข้อมูลของท่าน เพียงเท่านี้..ข้อมูลของท่านจะถูกอัพเดทในระบบของทางบริษัทฯUTRADE Newsletter